LLUÍS SALES FAVÀ. Guanyador de la Beca Miquel Carreras (2015-2016)

El treball guanyador de la 8a edició de la Beca d'Història Local Miquel Carreras (2015-2016) es titula La jurisdicció a Sabadell a la baixa edat mitjana: edició i estudi dels llibres de la cort del batlle.

 

El projecte guanyador consisteix en la descripció del funcionament de la justícia baixmedieval a través dels llibres de cort de l’Arxiu Històric de Sabadell.
La proposta es considera idònia perquè tracta d’un període força desconegut pel que fa a la historiografia local i, a més, té un objectiu molt clar: què sabem de les corts del batlle i com ens hi ajuda el cas de Sabadell. La realització del treball ha de portar a comprendre el funcionament de la cort del batlle de Sabadell en una recerca més àmplia sobre les corts del batlle a nivell català i, per extensió, les condicions de vida d’homes i dones al llarg del segle XV. És a dir, la proposta ha de cobrir una parcel·la d’història local però alhora és d’interès per al coneixement de la història de Catalunya, en la línia d’allò que s’ha vingut anomenant història total, o història local però no localista.

El treball es sustenta en un dels quatre llibres de cort conservats a l’Arxiu Històric de Sabadell, de 1401. La seva transcripció  i interpretació aportarà nou coneixement i obrirà moltes possibilitats a altres estudiosos d’aquest període.  Es per això que es valora molt positivament el fet de treballar a partir de fonts primàries pràcticament inèdites.

Lluís Sales Favà és, d'entre altres, Llicenciat en Història i Diplomat en Estudis avançats en Història medieval. Ha treballat com a documentalista per al MUHBA i per a l’Arxiu Històric de Girona. I té diverses publicacions científiques sobre història medieval, i més concretament sobre  les corts de batlle, objecte del projecte que es presenta.

El currículum de l’autor i el plantejament que fa del projecte avala la viabilitat per a  dur a terme un bon treball.