Nota legal

Drets de reproducció

2015- Ajuntament de Sabadell. Alguns drets reservats. L’Ajuntament de Sabadell permet la reproducció de tots els textos d'aquest web, sempre que se n’esmenti la font, en els termes i les condicions d'una llicència Creative Commons CC BY-SA 3.0.

Copyright © dels textos d'autor: els seus autors, Sabadell, 2015
Pel que fa a les imatges, articles i contingut intel·lectual, el copyright © de les obres reproduïdes és dels autors. L’Ajuntament de Sabadell no garanteix que l'ús dels materials que apareixen en aquest lloc no infringeixi els drets de tercers, com ara artistes o hereus dels artistes que tinguin els drets d'aquestes obres. És responsabilitat de l’usuari determinar i satisfer els drets d'autor o altres restriccions d'ús abans de copiar, transmetre o fer un altre ús dels elements protegits.

L’Ajuntament de Sabadell respecta els drets de propietat intel·lectual de tercers. L’Ajuntament de Sabadell pot, si ho considera necessari, treure, desactivar i/o cancel·lar l'accés a qualsevol material si sospita que s'infringeixen els drets de propietat intel·lectual d'un tercer o d’altres drets.