Fotografia 2.5

Paret interior de la casa fabrica Turull, amb la intervenció artística Tapar per mostrar de Miquel Forrellad.