Fotografia 2.3

Plànol de la façana corresponent a l’ampliació de la casa l’any 1865.