Les xemeneies

A Sabadell es conserven un total de 45 xemeneies industrials, algunes escapçades o sense coronament. Un bon nombre forma part de conjunts industrials encara existents (en funcionament, tancats o en runes), mentre que altres han perdut la instal·lació a la qual estaven associades i ara formen part del teixit urbà, bàsicament en places o parcs, en patis d’equipaments culturals o educatius o a l’interior d’illes construïdes. Altres xemeneies, però, han desaparegut pel camí...