Gabriel. Trona al sol

Número: 40039 / 31

Títol: Trona al sol

Autor: Gabriel

Data: 1987. Data d’ingrés: 1993

Dimensions: 1,65 x 1,47 x 1,18 m

Material: Ferro

Ubicació: Parc del Taulí. Enfront de la Residència Albada

Descripció: El monument forma part d’un conjunt de tres escultures realitzades en ferro fosfatat. El tret compartit d’aquestes és la seva concentració formal i el seu lligam referencial al camp semàntic de les formes geomètriques i la irradiació simbòlica que els és pròpia.

La severitat de les formes escultòriques, l’austeritat de la manufactura i l’acabat del material en les superfícies mostren un nou ordre de significació dins l’espai construït del parc i el seu enjardinament.

Es situaren unes plaques de bronze on consta el nom de l’autor i de l’obra i els anys de realització.

“Trona al Sol” consta d’una planxa de ferro retallada en forma de flor esquemàtica de cinc pètals. La part central està constituïda per un casquet esfèric amb una incisió cruciforme al centre. El perfil té una incisió cruciforme al centre. El perfil té quatre petites osques de formes geomètriques diverses. S’aguanta dreta, amb una lleugera inclinació posterior mitjançant un tornapuntes del mateix material que forma part de l’escultura.

Història: Les escultures realitzades per Gabriel l’any 1987 es van exposar, durant la primavera d’aquell any, a la Galeria Dau al Set (Barcelona) i al Centre d’Art Contemporani Espais (Girona), on van servir d’inspiració, junt amb d’altres obres, per a la creació d’un espectacle de dansa contemporània.

Més endavant es van escollir per tal de referenciar amb elements de caràcter emblemàtic tres àmbits del parc del Taulí. Són peces per a ser “trobades” i mirades de prop i que demanen un espai de comunicació amb l’espectador. La seva situació no pretén jerarquitzar l’estructura general, sinó significar tres llocs a partir d’una relació formal i simbòlica amb l’espai circumdant.