Fotografia 3.4

Imprès per a una factura de la fàbrica Pere Turull.