Arxiu fotogràfic

El Museu ha anat consolidant un bon arxiu fotogràfic de tot el seu fons, que en els darrers anys ha estat digitalitzat.

La cessió d’aquest material fotogràfic es regula a través de l’Ordenança Fiscal núm. 3.18 relativa a les taxes dels Museus Municipals i l'Arxiu Històric de Sabadell i està sotmesa a les condicions següents:

 • El Museu només podrà facilitar imatges d’aquelles obres sobre les quals posseeixi els drets de reproducció; en cas contrari, el sol·licitant haurà de demostrar que compta amb el vist-i-plau del propietari dels drets de reproducció de l’obra.
 • La tramesa d’una imatge només dóna dret a utilitzar-la per a l’ús que s’hagi indicat a la sol·licitud.
 • Si el sol·licitant vol fer-ne altres usos o bé la vol tornar a utilitzar en el futur, haurà d’adreçar una nova sol·licitud al Museu.
 • Les reproduccions hauran d’anar acompanyades de la seva procedència: Museu d’Art de Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
 • Les imatges sol·licitades no es poden facilitar a tercers sense l’autorització del Museu.
 • Les reproduccions estan sotmeses a les taxes especificades a l’Ordenança fiscal núm. 3.18 i es preveuen bonificacions i exempcions d’aquestes tasques en funció de l’ús i de les característiques del sol·licitant.
 • Els drets de reproducció que pugui abonar el sol·licitant correspondran únicament a les fotografies rebudes del Museu. Els drets d’autor de les obres d’art originals que encara siguin vigents s’hauran de satisfer a l’entitat que pertoqui.

Publicació d’imatges:

 • Les imatges sol·licitades es trametran un cop el sol·licitant hagi fet el pagament de les taxes municipals establertes.
 • El sol·licitant haurà de lliurar al Museu dos exemplars de la publicació, vídeo, document audiovisual o de qualsevol suport on es reprodueixi la imatge lliurada.

Sol·licitud d’imatges per a estudis científics:

 • Les imatges lliurades no es podran exhibir públicament ni comercialitzar sense el consentiment previ del Museu.
 • El sol·licitant haurà de lliurar un exemplar del treball resultat del seu estudi on es reprodueixi la imatge, en paper o en suport digital.

Un cop rebuda la petició, el Museu es posarà en contacte amb el sol·licitant per acordar els termes de la cessió.